Adatvédelmi irányelvek

 

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy Horváth Enikő egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő és Szolgáltató (a továbbiakban egységesen Adatkezelő/Szolgáltató) leírja Adatkezelő/Szolgáltató szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

 

Adatkezelő/Szolgáltató egyúttal ebben a dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetve minden olyan természetes- és jogi személyt, akik Adatkezelő/Szolgáltatóval bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adat kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

 

Adatkezelő/Szolgáltató jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő/Szolgáltató kijelenti, hogysaját hatókörében minden elérhető szervezeti,működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz az információs önrendelkezés jogok betartása és védelme érdekében.

 

Adatvédelmi Tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.) – továbbiakban „GDPR rendelet”

 1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (13/A. §)
 2. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ( 6.§)
 3. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről ( 155.§)
 4. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 5. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (= Infotv.)
 6. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://tovabblepni.hu/adatkezelesi-tajekoztato hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő/Szolgáltató bármikor megváltoztathatja, a közzététel kötelezettsége mellett.

 

Adatkezeló és Szolgáltató adatai:

Név: Horváth Enikő egyéni vállalkozó
Székhely: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 
Adószám: 76402706-1-42
Nyilvántartási szám: 35385778
E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com
Telefon: +36 [húsz]508-5364
Weboldal: www.tovabblepni[pont]hu

 

Fogalom meghatározások

GDPR rendelet alkalmazása alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett/Felhasználó”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel/Felhasználóval, az Adatkezelővel/Szolgáltatóval, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő/Szolgáltató vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az Érintett/Felhasználó hozzájárulása”: az Érintett/Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett/Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

Adatkezelő/Szolgáltató nyilatkozik, hogy adatkezelése GDPR rendelet II. fejezet 5. cikkben foglalt alapelveknek megfelelően történik. (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, elszámoltathatóság)

 

Adatkezelés

 

Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, regisztráció lehetővé tétele a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Jelszó Felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Vezeték-és keresztnév Kapcsolatfelvételhez, szolgáltatás igénybevételéhez, szabályszerű számla kiállításához szükséges
E-mail cím Kapcsolattartás
Telefonszám Kapcsolattartás Számlázással, kiszállítással, időpontegyeztetéssel kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése (opcionális)
Számlázási név és cím Szabályszerű számla kiállítása Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Az előfizetés/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az előfizetés/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása

 

Felhasználónév és e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Érintettek/Felhasználók köre: A weboldalon regisztrált/szolgáltatást igénybe vevő valamennyi Érintett/Felhasználó.

 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Ha a GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az Érintett/Felhasználó törlési kérelméig tart. Érintett/Felhasználó által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatkezelő/Szolgáltató a GDPR rendelet 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az Érintett/Felhasználóet. Ha Érintett/Felhasználó törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő/Szolgáltató a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az Érintett/Felhasználó szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az Érintett/Felhasználó törlési kérelme alapján.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő/Szolgáltatók személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat Adatkezelő/Szolgáltató valamint sales és marketing témában felelős szerződéses alvállalkozói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. Alvállalkozók saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek, az alapján járnak el.

 

Érintett/Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Érintett/Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőtől/Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi elérhetőségeken tudja Érintett/Felhasználó kezdeményezni elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton:

 

E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com
Telefon: +36 [húsz]508-5364
Postacím: 1152. Budapest, illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

 

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.:

 

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.§-a szerint 5 év.

 

Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintett/Felhasználóet, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Érintett/Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy Adatkezelő/Szolgáltató tudja a rendelést teljesíteni az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő/Szolgáltató nem tudja Érintett/Felhasználó rendelését feldolgozni.

 

Kapcsolatfelvétel

Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név Azonosítás 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont
E-mail cím Kapcsolattartás Válaszüzenetek küldése 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont
Telefonszám Kapcsolattartás 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont
Üzenet tartalma Válaszadáshoz szükséges 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 

Érintettek/Felhasználók köre:
A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi Érintett/Felhasználó.
Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy Érintett/Felhasználó törlési kérelméig tart.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő/Szolgáltatók személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat Adatkezelő/Szolgáltatónek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
Az Érintettek/Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Érintett/Felhasználó kérelmezheti Adatkezelő/Szolgáltatótől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Érintett/Felhasználónek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi elérhetőségeken tudja Érintett/Felhasználó kezdeményezni elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton:

 

E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com
Telefon: +36 [húsz]508-5364
Cím:1152. Budapest, illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 

 

Adatkezelés jogalapja:
Érintett/Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Érintett/Felhasználó felveszi Adatkezelővel/Szolgáltatóval a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során Adatkezelőhöz/Szolgáltatóhoz került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) Adatkezelő/Szolgáltató a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli.

 

Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintettet/Felhasználót, hogy jelen adatkezelés Érintett/Felhasználó hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul. Érintett/Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni Adatkezelővel/Szolgáltatóval. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Érintett/Felhasználó nem tudja felvenni a kapcsolatot Adatkezelővel/Szolgáltatóval. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Ügyfélkapcsolat

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név E-mail cím Telefonszám Kapcsolattartás Azonosítás Szerződések teljesítése Üzleti cél 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a

 

Érintettek/Felhasználók köre: Az Adatkezelővel/Szolgáltatóval telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi Érintett/Felhasználó.

 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek Érintett/Felhasználó törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő/Szolgáltató személye, a személyes adatok címzettjei:

 

A személyes adatokat Adatkezelő/Szolgáltató és erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Érintett/Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Érintett/Felhasználó kérelmezheti Adatkezelő/Szolgáltatótől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Érintett/Felhasználónek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi elérhetőségeken tudja Érintett/Felhasználó kezdeményezni elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton:

 

E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com

Telefon: +36 [húsz]508-5364

Cím: 1152. Budapest, illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintett/Felhasználóet, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Érintett/Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, hogy Adatkezelő/Szolgáltató tudja a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő/Szolgáltató nem tudja a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.


Hírlevél, Direkt Marketing tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Érintett/ Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy AdatkezelőSzolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.Továbbá Érintett/ Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő/Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

Adatkezelő/Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett/Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő/Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Érintettet/Felhasználót. Érintett/Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

Adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név E-mail cím Azonosítás Hírlevélre, akciókra, kedvezményekre,  eseményekre, kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele Érintett/Felhasználó hozzájárulása 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
Feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása
Feliratkozáskori IP cím Technikai művelet végrehajtása

 

Érintettek/Felhasználók köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi Érintett/Felhasználó.

 

Adatkezelés célja:
reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése Érintett/Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat Adatkezelő/Szolgáltató, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai/alvállalkozói kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Érintettek/Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Érintett/Felhasználó kérelmezheti Adatkezelőtől/Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és Érintettnek/Felhasználónak joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi elérhetőségeken tudja Érintett/Felhasználó kezdeményezni elektronikus levélben, telefonon vagy postai úton:

E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com
Telefon: +36 [húsz]508-5364
Cím: 11152. Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 

 

Érintett/Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintettet/Felhasználót, hogy az adatkezelés Érintett/Felhasználó hozzájárulásán és Adatkezelő/Szolgáltató jogos érdekén alapul. Érintett/Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni Adatkezelőtől/Szolgáltatótól. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő/Szolgáltató nem tud Érintettnek/Felhasználónak hírlevelet küldeni. Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintettet/Felhasználót, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közli Adatkezelő/Szolgáltató:

 

Adatfeldolgozók (akik, az Adatkezelő/Szolgáltató nevében végzik az adatkezelést)

 

Adatkezelő/Szolgáltató a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá Érintettel/Felhasználóval kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Adatkezelő/Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az Érintettek/Felhasználók jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó és bármely, Adatkezelő/Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő/Szolgáltató utasításának megfelelően kezeli.
Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az Adatkezelő/Szolgáltató jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő/Szolgáltató jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
Az Adatkezelő/Szolgáltató az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

 

Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység, adattovábbítás Név Cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás Magyar Hosting Kft.  Székhely:1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Email: info[kukac]mhosting[pont]hu Telefon: +36 [egy]700-2323 Weboldal: https://www.mhosting.hu/
     
Számlázás  Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. em Email:  hello@billingo.hu  Telefon: +36-[egy]500-9491 Weboldal: www.billingo.hu

 

Címzettek (adattovábbítás)

 

Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Számlázási adatok, név, e-mail cím

 

Érintettek/Felhasználók köre:

 

A weboldalon online fizetést választó valamennyi Érintett/Felhasználó.

 

Adatkezelés célja:

 

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)

 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

 

Adatfeldolgozás jogalapja:

 

GDPR rendelet  6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az Érintett/Felhasználó kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.

 

Érintett/Felhasználó jogai: 

 

Tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,  jogosult, hogy az Adatkezelőtő/Szolgáltatótól visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz, jogosult, hogy a rá vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult, hogy kérésére az Adatkezelő/Szolgáltató helyesbítse a pontatlan személyes adatait, indokolatlan késedelem nélkül.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az Érintettől/Felhasználótól.

 

Adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 

Érintettek/Felhasználók köre:

 

A weboldalt látogató valamennyi Érintett/Felhasználó.

 

Adatkezelés célja:

 

Érintettek/Felhasználók azonosítása és a weboldal látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Munkamenet sütik   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bek. Vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak  
Állandó vagy mentett sütik   Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bek. Érintett/Felhasználó törléséig
Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bek. 1 hónap – 2 év

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők/Szolgáltatók személye:

 

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő/Szolgáltató.

 

Érintett/Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Érintettnek/Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

Adatkezelés jogalapja:

 

Érintettől/Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A legtöbb böngésző, amelyet az Érintettek/Felhasználók használnak, lehetővé teszi a beállítást, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Érintett/Felhasználó a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy Adatkezelő/Szolgáltató weboldala nem használható teljes egészében. Érintett/Felhasználó az  általa használt böngésző beállításainál tudja a cookie beállításokat testreszabni.

 

Közösségi oldalak (social media)

 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe (Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.)

 

Érintettek/Felhasználók köre: Valamennyi Érintett/Felhasználó, aki regisztrált a Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „tetszik=like”jellel látta el Adatkezelő/Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az Adatkezelő/Szolgáltatóval.

 

Adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „tetszik=like”jellel ellátása, követése, népszerűsítése.

 

Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelő/Szolgáltató személye és az Érintett/Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett/Felhasználó.

 

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

Adatkezelés jogalapja: az Érintett/Felhasználó önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adatkezelő/Szolgáltató weboldalának működését segítő programok

 

Google Analytics

 

Adatkezelő/Szolgáltató weboldala  a Google Analytics alkalmazást használja, mely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket Érintett/Felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik Érintett/Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

ÉrintettFelhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Adatkezeló/Szolgáltató weboldalának üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Érintett/Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül Érintett/Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Google Ads

A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja Adatkezelő/Szolgáltató, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

Amikor Érintett/ Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így Érintett/Felhasználó nem azonosítható általuk.

 

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő/Szolgáltató is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

Az információk azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Felhasználót azonosítható információhoz nem jutnak hozzá.

 

Érintett/Felhasználó  böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítésének lehetőségét, ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

A Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő/Szolgáltató szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne Érintettnek/Felhasználónak, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet Adatkezelővel/Szolgáltatóval.

 

Adatkezelő/Szolgáltató a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő/Szolgáltató az adat felvételekor ad tájékoztatást.

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Adatkezelő/Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

 

Adatkezelő/Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Érintett/Felhasználó jogai

Hozzáférés joga

Érintett/Felhasználó  jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől/Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog

Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse Érintett/Felhasználóre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog

Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett/Felhasználó e vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő/Szolgáltató pedig köteles arra, hogy Érintett/Felhasználóre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

Elfeledtetéshez való jog

Ha Adatkezelő/Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelő/Szolgáltatóket, hogy Érintett/Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő/Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

Érintett/Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő/Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Érintett/Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az Adatkezelőnek/Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett/Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; Érintett/Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő/Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett/Felhasználó jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy az Érintett/Felhasználó e vonatkozó, általa egy Adatkezelő/Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek/Szolgáltatónak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő/Szolgáltató, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

Tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések esetében Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

Ha Érintett/Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Érintett/Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés Érintett/Felhasználó és az Adatkezelő/Szolgáltató közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az Adatkezelőre/Szolgáltatóra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Érintett/Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy Érintett/Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatja Érintettet/Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén a határidő hatvan nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő/Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül tájékoztatja Érintettet/Felhasználót. Ha Adatkezelő/Szolgáltató nem tesz intézkedéseket Érintett/Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harmic napon belül tájékoztatja Érintettet/Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Érintett/Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő/Szolgáltató és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

 

Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

 

A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső, iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

 

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

 

A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

 

Papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásakor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni

 

Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

 

Személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

 

A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva.

 

Informatikai védelem

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

 

A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

 

A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.

 

A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.

 

A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak hozzáférni.

 

Érintett/Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet/Felhasználót.

 

Az Érintett/Felhasználó részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő/Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az Érintett/Felhasználóet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő/Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett/Felhasználó adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő/Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett/Felhasználó jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintett/Felhasználóeket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett/Felhasználóek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az Adatkezelő/Szolgáltató még nem értesítette az Érintettet/Felhasználót az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett/Felhasználó tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak:

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő/Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokot is.

 

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén:

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az Adatkezelő/Szolgáltató az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az Adatkezelő/Szolgáltató dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

Panasztételi lehetőség:

Az Adatkezelő/Szolgáltató esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 -[egy]-391-1400

Fax: +36-[egy]-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih[pont]hu

 

További rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatást.

 

Adatkezelő/Szolgáltató tájékoztatja Érintettet/Felhasználót, hogy jogszabály felhatalmazása alapján hatóságok vagy más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelő/Szolgáltatót. Adatkezelő/Szolgáltató a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

2023.04.21.